Obsługa techniczna

Odesłania do rozporządzenia 216/2008 traktuje się jako odesłanie do rozporządzenia 2018/1139 zgodnie z tabelą korelacji stanowiącej Załącznik X do rozporządzenia 2018/1139, w tym odesłanie do Aneksu II rozporządzenia 216/2008 traktuje się jako odesłanie do Aneksu I rozporządzenia 2018/1139.

 

KOMUNIKATY 

 

Komunikat z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie polityki EASA dotyczącej poświadczania obsługi statków powietrznych i związanych z tym obowiązków organizacji obsługi technicznej i CAMO

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że poświadczanie obsługi technicznej było jednym z tematów P&CA TeB meeting 2018-2, który miał miejsce w listopadzie 2018 roku.
Na spotkaniu zwrócono między innymi uwagę, że kluczową kwestią procesu obsługi technicznej jest sprawdzenie wykonanych zadań obsługowych przed wydaniem CRS. Weryfikacja ta jest wykonywana przez:
1. personel poświadczający - w przypadku obsługi liniowej,
2. personel wspomagający - w przypadku obsługi bazowej.
Weryfikacja nie może ograniczać się do kontroli administracyjnej upoważnień osób, które odpisały („sign-off”) wykonanie zadania.
Jako przykład niezgodności w omawianym obszarze przywołano przykładowe niezgodności stwierdzane w ramach audytów standaryzacyjnych:
1. Brak dowodów potwierdzających wykonanie przez personel B1 / B2 weryfikacji o której mowa w pkt 145.A.30 lit. h,  polegającej na sprawdzeniu czy odpowiednie zadania lub inspekcje były przeprowadzane według wymaganych standardów przed wydaniem poświadczenia obsługi przez personel poświadczający kategorii C,
2. Nie określono lub nieodpowiednio określono roli personelu wspomagającego w MOE,
3. Organizacja nie ustanowiła i/lub nie kontroluje kompetencji personelu wspomagającego. Nie wydaje lub wydaje nie prawidłowo upoważnienia dla personelu wspomagającego,
4. Zarządzanie kwalifikacjami/kompetencjami personelu wspomagającego, w tym upoważnieniami nie jest realizowane lub jest realizowane nieprawidłowo,
5. Personel wspomagający niewylistowany w MOE (obsługa bazowa),
6. Brak personelu kategorii B2 odpowiednio do zakresu zatwierdzenia AMO,
7. Personel kategorii B1 wydaje CRS-y w zakresie prac, które uwzględniają zadania obsługi technicznej właściwe dla przywilejów licencji kategorii B2 i odwrotnie.
EASA pod koniec roku 2015 r. na swojej stronie internetowej opublikowała wytyczne w zakresie poświadczania obsługi technicznej oraz związanej z tym odpowiedzialności AMO – CAMO (EASA CRS policy - FAQ 46216). Celem tej publikacji jest podsumowanie obowiązujących wymagań bieżących i opisanie ich intencji, zgodnie z interpretacją EASA (ostatnia aktualizacja 11.04.2018 rok).
Poniżej załączono plik do pobrania z tłumaczeniem EASA CRS policy.
pdfplik do pobrania229.71 KB

 

Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wydania jednorazowego upoważnienia na podstawie przepisu 145.A.30 lit. j pkt 5, M.A.607 lit b lub M.A.801 lit. d do poświadczenia obsługi w nieprzewidzianych przypadkach, gdy statek powietrzny zepsuł się w miejscu innym niż główna baza i nie ma dostępu do personelu poświadczającego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina o konieczności powiadamiania o wszystkich przypadkach udzielenia jednorazowych upoważnień, o których mowa w przepisach M.A.607 lit. b, M.A.801 lit. d pkt 3 załącznika I (Part-M) oraz 145.A.30 lit. j pkt 5 załącznika II (Part-145) do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania w terminie siedmiu dni od wydania upoważnienia do poświadczenia obsługi.

Właściwym organem dla organizacji obsługowych, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Polsce oraz właścicieli statków powietrznych wpisanych do polskiego rejestru, jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Organizacja lub właściciel statku powietrznego wydający jednorazowe upoważnienie do poświadczenia obsługi, który zarządza ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego na własną odpowiedzialność, bez zawierania umowy z zatwierdzoną CAMO, zobowiązani są do przesłania kopii wydanego jednorazowego upoważnienia mailem na adres acam@ulc.gov.pl z tematem „One-Off AUTH”. Do upoważnienia należy dołączyć dowody z przeprowadzenia oceny spełniania wymagań, w tym dowody potwierdzające kwalifikacje personelu, któremu udzielono jednorazowego upoważnienia.

 

Komunikat dla mechaników posiadających licencje Part-66 oraz licencje krajowe MML.

 

Informujemy, że wprowadzone w tym roku rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077), wprowadziło istotne zmiany w sposobie uzyskiwania oraz korzystania z przywilejów licencji mechaników obsługi. Celem jednoznacznego interpretowania zapisów w licencjach informujemy, że:

 

1. Mechanik lotniczy posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii może na terytorium RP poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców z Aneksu II do rozporządzenia nr 216/2008 (§ 38 ust.5 rozporządzenia MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego) oraz wiatrakowców według następującego klucza:

 

- podkategoria B1.2 oraz kategoria B3 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji):  samoloty z Aneksu II, w tym samoloty ultralekkie,

 

- podkategoria B1.4 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): śmigłowce z Aneksu II i wiatrakowce, w tym  śmigłowce i wiatrakowce ultralekkie,

 

- kategoria B2 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): awionika samolotów i śmigłowców z Aneksu II oraz wiatrakowców, w tym awionika samolotów, śmigłowców i wiatrakowców ultralekkich.

 

Zgodnie z §38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne w zakresie tego typu statku powietrznego i posiada wpis typu statku powietrznego oraz praktyki do osobistego dokumentu praktyki lotniczej oraz w ciągu ostatnich 2 lat wykazał się 6-miesięczną praktyką w obsłudze statków powietrznych wpisanych do dokumentu praktyki lotniczej mechanika lotniczego obsługi technicznej.

 

Mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2609).

 

Obowiązujące rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego nie przewiduje dokonywania zapisu uprawnień krajowych w licencji Part-66. W związku z powyższym uprawnienia krajowe nie będą wpisywane do licencji Part-66, a istniejące wpisy będą usuwane podczas dokonywania zmian w licencji jako bezprzedmiotowe.

 

2. Osoba posiadająca krajową licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML) może również poświadczać obsługę ultralekkich statków powietrznych stosownie do uprawnień wpisanych do licencji po uzyskaniu zatwierdzenia opisanego w rozdziale 10 załącznika nr 5 Ultralekkie statki powietrzne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków powietrznych, Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2013 poz. 440.

 

Uwaga!
Niniejszy komunikat i jego treść nie zastępują postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych w oparciu o tą ustawę.

***

  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, po 28 września 2010 r. obsługę samolotów i śmigłowców o masie startowej pow. 495 kg będzie mógł poświadczać jedynie personel posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii, z wpisem właściwego statku powietrznego lub wpisem grupy. Powyższe wymaganie nie dotyczy statków powietrznych wymienionych w Załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 luty 2008 r.
  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania,  po 28 września 2010 r. należy stosować zmieniony formularz EASA Nr 1. Wytyczne ULC w tym zakresie przedstawiamy w załączonym przykładzie druku oraz instrukcji wypełniania.
    Załącznik 1
    doc plik do pobrania 45.00 Kb

    Załącznik nr 2
    doc plik do pobrania 73.00 Kb

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wykazy:

 

Wykaz uprawnień krajowych, Aneks II - Part 145
pdfplik do pobrania121.63 KB


Wykaz uprawnień EASA_Part 145
pdfplik do pobrania454.04 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych

pdfplik do pobrania52.41 KB

Druk EASA ULC form 2 145

docplik do pobrania325.5 KB

Druk EASA form 4
docxplik do pobrania65.36 KB

Wykaz uprawnień EASA Part MF
pdfplik do pobrania173.56 KB


Wykaz uprawnień krajowych, Aneks II - Part MF
pdfplik do pobrania118.37 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych
pdfplik do pobrania48.86 KB


Druk EASA ULC form 2 MF
docplik do pobrania311.5 KB


Wykaz Organizacji Obsługowych certyfikowanych wg Wymagań 1/2004
pdfplik do pobrania32.82 KB

Informacje:

Informacja dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg. Wytycznych Nr 01/2004 Prezesa ULC ubiegających się o certyfikat wg. przepisów  PART M/F
pdfplik do pobrania32.82 KB

Informacja dotycząca warunków magazynowania towarów lotniczych
pdf plik do pobrania 234.53 Kb

Informacja dotycząca kwalifikowania osób wykonujących procesy specjalne
pdf plik do pobrania 258.66 Kb

Informacja na temat wymagań dotyczących wyposażenia obsługowego
pdf plik do pobrania 153.48 Kb

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK