Ciągła zdatność do lotu

Program Obsługi Technicznej
Pokładowy dziennik techniczny
Zdatność do lotu
Wykaz organizacji
Personel nominowany / przeglądu zdatności do lotu
Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC 


I.    Do właściwości Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych (LTT-1) należy realizacja zadań:
1)    nadzoru nad zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu skomplikowanych statków powietrznych objętych nadzorem EASA, rozumianych jako skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, zwane dalej „CMPA”, które obejmują:
a)    samoloty:
-    o maksymalnej certyfikowanej masie startowej powyżej 5700 kg, lub
-    certyfikowany dla maksymalnej liczby miejsc pasażerskich powyżej dziewiętnastu, lub
-    certyfikowane do użytkowania z załogą składającą się przynajmniej z dwóch pilotów, lub
-    wyposażone w silnik lub silniki turboodrzutowe lub więcej niż jeden silnik turbośmigłowy; lub
b)    śmigłowce certyfikowane:
-    dla maksymalnej masy startowej powyżej 3175 kg, lub
-    dla maksymalnej liczby miejsc pasażerskich powyżej dziewięciu, lub
-    do eksploatacji z załogą składającą się co najmniej z dwóch pilotów; lub
c)    przemiennopłaty;
2)    certyfikacji i nadzoru organizacji:
a)    zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, które w zakresie zatwierdzenia posiadają przynajmniej jeden CMPA;
b)    obsługi technicznej zatwierdzonych w kategoriach umożliwiających wykonywanie obsługi technicznej CMPA, silników turbinowych, pomocniczych zespołów napędowych oraz ich podzespołów.
II.    Do właściwości Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego (LTT-2) należy realizacja zadań w zakresie dotyczącym statków powietrznych nie wymienionych w pkt I, w tym statków powietrznych kategorii specjalnej, oraz organizacji nie wymienionych w pkt I, a także zadań:
1)    zatwierdzenia niezależnego personelu przeglądu zdatności do lotu;
2)   w zakresie nadzoru nad zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych klasy urządzenia latające wpisanych do ewidencji statków powietrznych w trakcie ich eksploatacji, przy współpracy z delegaturami i jednostkami terenowymi oraz Inspektoratem Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3), wykonuje zadania:
a)    monitorowania ciągłej zdatności do lotu,
b)    unieważniania zawieszania, cofania poświadczeń zdatności do lotu, pozwoleń na wykonywanie lotów lub dopuszczeń do wykonywania lotów,
c)    wykonywania kontroli podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie:
-    oceny zdatności do lotu,
-    napraw i obsługi;
3)    w zakresie nadzoru nad zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej w trakcie ich eksploatacji, przy współpracy z delegaturami i jednostkami terenowymi oraz LTT-3, wykonuje zadania:
a)    monitorowania ciągłej zdatności do lotu,
b)    wydawania, zmiany, zawieszania albo cofania pozwoleń na wykonywanie lotów;
III.    W zakresie, o którym mowa odpowiednio pkt I-II, LTT-1 i LTT-2 przy współpracy z delegaturami i jednostkami terenowymi, wykonuje w szczególności zadania:
1)    w zakresie nadzoru nad zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych zarejestrowanych w rejestrze cywilnych statków powietrznych, a także statków powietrznych, nad którymi nadzór sprawowany jest na podstawie porozumień, o których mowa w art. 32 ustawy Prawo lotnicze:
a)    wydawania, zmiany, zawieszania albo cofania świadectw zdatności do lotu,
b)    wydawania, zmiany, zawieszania albo cofania świadectw zdatności w zakresie hałasu,
c)    wydawania, zmiany, zawieszania albo cofania poświadczeń przeglądu zdatności do lotu,
d)    zatwierdzania warunków lotu, oraz wydawania, zmiany, zawieszania albo cofania zezwoleń na lot, z wyłączeniem zatwierdzania warunków i wydawania zezwoleń w celach związanych z certyfikacją wyrobów i części lotniczych oraz wydaniem dla statku powietrznego oświadczenia o zgodności,
e)   wydawania eksportowych świadectw zdatności do lotu,
f)    monitorowania ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, w tym wykonywanie:
-    kontroli doraźnych na płycie lotniska (RAMP), oraz
-    inspekcji podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), w przypadku statków powietrznych objętych nadzorem EASA,
g)  zabezpieczenia statku powietrznego w celu niedopuszczenia do jego używania na podstawie art. 27 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz zezwalanie na zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia,
i)    zatwierdzania, zawieszania, cofania programów obsługi technicznej w tym programów niezawodności, jeśli są wymagane,
j)    zatwierdzania, zawieszania oraz cofania pokładowego dziennika technicznej statku powietrznego;
2)    w zakresie certyfikacji oraz nadzoru bieżącego organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacji obsługi technicznej:
a)    wydawania, zmiany, ograniczania, zawieszania albo cofania certyfikatów organizacji,
b)    zatwierdzania, zmiany lub odmowy zatwierdzenia charakterystyk organizacji,
c)    zatwierdzania instrukcji i innych dokumentów, jeśli ich zatwierdzenie wynika z mających zastosowanie przepisów,
d)    zatwierdzania personelu nominowanego oraz personelu przeglądu zdatności do lotu,
e)    wykonywania audytów certyfikacyjnych i nadzoru bieżącego organizacji oraz postępowania pokontrolnego.

 

Druki i wzory dokumentów

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.
Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Program Obsługi Technicznej

W przypadku statku powietrznego nieużytkowanego w zarobkowym transporcie lotniczym, aby umożliwić pierwsze zatwierdzenie i/lub rozszerzenie zakresu zatwierdzenia bez zawartych umów, o których mowa w Załączniku I do Part M, zatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu może opracować »bazowe« lub »rodzajowe« programy obsługi technicznej. Te »bazowe« lub »rodzajowe« programy obsługi technicznej nie wykluczają jednak konieczności opracowania w odpowiednim czasie stosownego programu obsługi technicznej statków powietrznych zgodnie z pkt. M.A.302, przed korzystaniem z uprawnień, o których mowa w pkt. M.A.711.


Programy bazowe / rodzajowe stanowią załącznik do Charakterystyki organizacji i podlegają zatwierdzeniu poprzez zatwierdzenie Charakterystyki.

Wniosek o Zatwierdzenie programu obsługi technicznej na zgodność z Part-M / PL-6

docxplik do pobrania79.58 KB

Lista kontrolna zatwierdzania Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności

docxplik do pobrania85.46 KB

Lista kontrolna zgodności Programu obsługi technicznej / Programu niezawodności

docxplik do pobrania82.64 KB

Wzór programu obsługi zgodnego z PL-6
pdfplik do pobrania377.48 KB

 

Zalecany wzór programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym

docxPI-G-V-14-30-POT-Part-MotCMPA36.docx88.77 KB

Zalecany wzór Bazowego programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym
docxplik do pobrania76.65 KB

 

Wzory karty zatwierdzenia Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności
docxplik do pobrania36.83 KB

 

(zatwierdzenie bezpośrednie)

docxplik do pobrania36.71 KB

 

(zatwierdzenie pośrednie)

docxplik do pobrania29.83 KB

(zatwierdzenie programu niezawodności)

 
Pokładowy dziennik techniczny


Wniosek o Zatwierdzenie pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania75.47 KB
Wzory karty zatwierdzenia Pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania36.64 KB
(PDT zgodny z M.A.306)
docxplik do pobrania36.93 KB
(PDT zgodny z wymaganiami krajowymi)

 Zdatność do lotu

Wniosek o wydanie tymczasowego zwolnienia na podstawie art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/1139
docxplik do pobrania61.19 KB
Wniosek o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia zdatności do lotu
docxplik do pobrania74.29 KB
Rekomendacja do wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu
docxplik do pobrania252.01 KB
Wniosek o wydanie Zezwolenia na Loty
docxplik do pobrania63.97 KB
Wniosek o Zatwierdzenie warunków wykonywania lotu dla Zezwolenia na loty
docxplik do pobrania100.23 KB
Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności do lotu (EASA)
docxplik do pobrania78.36 KB
Wniosek o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport
docxplik do pobrania72.29 KB
Wniosek o wydanie / odnowienie ważności Świadectwa Zdatności do lotu statku powietrznego zgodnego z Aneksem 8 ICAO
docxplik do pobrania68.27 KB

Wniosek o wydania Zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach
docxplik do pobrania68.1 KB

 

Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Wykaz uprawnień EASA_Part MG

pdfplik do pobrania219.08 KB


Wykaz uprawnień krajowych, ANEKS II_Part MG
pdfplik do pobrania89.72 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych
pdfplik do pobrania63.57 KB


Wykaz organizacji zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6
pdf plik do pobrania 42.68 Kb
Druk EASA ULC form 2
docplik do pobrania244 KB

 Personel nominowany / przeglądu zdatności do lotu

 

ULC EASA form 4
docxplik do pobrania65.19 KB

Wniosek o zatwierdzenie personelu poświadczającego Part 66 do wykonywania przeglądów zdatności
docxplik do pobrania61.27 KB

 

Procedura przeglądu zdatności do lotu wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
pdfplik do pobrania666.61 KB

Listy kontrolne przeglądu zdatności wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
docxplik do pobrania95.75 KB

(Raport z przeglądu zdatności do lotu SP ELA1)docxplik do pobrania72.85 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy SP innych niż balony)

docxplik do pobrania61.05 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy balonów)


docxplik do pobrania60.44 KB

(Przegląd statku powietrznego ELA 1 - wykaz niezgodności)

  Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC

Informacja z dnia 14 stycznia 2019 roku na temat przekazywania do Urzędu dokumentacji wydania zezwolenia na lot (Formularz 20b)
Zgodnie z przepisem 21.A.711 lit. f dla zezwoleń na lot wydanych przez odpowiedni upoważnione organizacje zgodnie z przepisem 21.A.711 lit. b-d, do właściwego organu państwa członkowskiego rejestracji składa się kopię wydanego zezwolenia na lot (Formularz 20b) i warunków związanych z lotem w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni.

Dla statków powietrznych znajdujących się w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych kopię wydanego zezwolenia na lot (Formularz 20b) i warunków związanych z lotem należy wysyłać mailem na adres acam@ulc.gov.pl z tematem „PtF” bez dołączania żadnych dodatkowych załączników.

Organizacje, które zgodnie z zatwierdzonymi procedurami są zobowiązane do dostarczania również określonych załączników, nie muszą się w tym zakresie stosować do procedur. Dla utrzymania zgodności trybu postępowania z procedurami przy najbliższej okazji należy wprowadzić do procedur zmianę. Zmiana może być wprowadzona zmianą pośrednią, jeżeli organizacja ma zatwierdzoną taką procedurę wprowadzania zmian do charakterystyki.

Informacja z dnia 15 listopada 2018 roku na temat przekazywania do Urzędu dokumentacji wydania lub przedłużenia poświadczenia przeglądu zdatności do lotu
Zgodnie z przepisem M.A.710 lit. f kopię nowego lub przedłużonego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu dla danego statku powietrznego przesyła się do państwa członkowskiego rejestracji tego statku w ciągu 10 dni.

Dla statków powietrznych znajdujących się w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych kopię nowego lub przedłużonego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu należy wysyłać mailem na adres acam@ulc.gov.pl z tematem „ARC” bez dołączania żadnych dodatkowych załączników.

Organizacje, które zgodnie z zatwierdzonymi procedurami są zobowiązane do dostarczania również określonych załączników, nie muszą się w tym zakresie stosować do procedur. Dla utrzymania zgodności trybu postępowania z procedurami przy najbliższej okazji należy wprowadzić do procedur zmianę. Zmiana może być wprowadzona zmianą pośrednią, jeżeli organizacja ma zatwierdzoną taką procedurę wprowadzania zmian do charakterystyki.

Informacja z dnia 15 listopada 2018 roku na temat przekazywania do Urzędu raportów o zastosowaniu tolerancji do wykonania zadania obsługowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu przesyłania raportów o zastosowaniu tolerancji do wykonania zadania obsługowego do ULC. LTT odstąpił od obowiązku ich przesyłania – patrz seminarium dla środowiska GA z 2016 roku. Stosowanie tolerancji jest weryfikowane podczas inspekcji ACAM oraz podczas przeglądów zdatności do lotu. Prezes ULC zaleca monitorowanie wykorzystania tolerancji (w formie raportów), ponieważ - zgodnie z założeniami - wprowadzenie tolerancji wykonania zadań obsługi planowej nie powinno być wykorzystywane jako narzędzie do planowego odkładania obsługi planowej.

Organizacje, które zgodnie z zatwierdzonymi procedurami są zobowiązane do dostarczania takich raportów, nie muszą się w tym zakresie stosować do procedur. Dla utrzymania zgodności trybu postępowania z procedurami przy najbliższej okazji należy wprowadzić do procedur zmianę. Zmiana może być wprowadzona zmianą pośrednią, jeżeli organizacja ma zatwierdzoną taką procedurę wprowadzania zmian do charakterystyki.

Informacja z dnia 15 listopada 2018 roku na temat przekazywania do Urzędu raportów o zastosowaniu procedury RIE
Zgodnie z przepisem ORO.MLR.105 właściwy organ jest powiadamiany o każdym zastosowaniu procedury RIE.

Dla statków powietrznych znajdujących się w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych kopię raportu o zastosowaniu procedury RIE należy wysyłać mailem na adres acam@ulc.gov.pl z tematem „RIE” bez dołączania żadnych dodatkowych załączników.

Organizacje, które zgodnie z zatwierdzonymi procedurami są zobowiązane do dostarczania takich raportów w inne formie (np. fax lub forma papierowa), nie muszą się w tym zakresie stosować do procedur. Dla utrzymania zgodności trybu postępowania z procedurami przy najbliższej okazji należy wprowadzić do procedur zmianę. Zmiana może być wprowadzona zmianą pośrednią, jeżeli organizacja ma zatwierdzoną taką procedurę wprowadzania zmian do charakterystyki.

Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stosowania Biuletynów Serwisowych
pdfplik do pobrania1.6 MB

 Wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie specjalnych programów obsług strukturalnych
pdfplik do pobrania -Wytyczne nr 8
docxFormularz oceny ryzyka50.37 KB

docxBrak przeciwskazań technicznych35.77 KB

Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych
pdfplik do pobrania4.89 MB

Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego
pdfplik do pobrania12.91 MB

1. Książka statku powietrznego2.24 MB
2. Książka silnika2.21 MB
3. Książka śmigła2.12 MB
4. Status dyrektyw zdatności315.55 KB
5. Status modyfikacji i napraw318.2 KB
6. Status zgodności z POT311.81 KB
7. Status podzespołów o ograniczonym czasie użytkowania336.8 KB
8. Wykaz odłożonych obsług311.88 KB
9. Pokładowy dziennik techniczny2.52 MB
10. Karta podzespołu o ograniczonym czasie użytkowania322.05 KB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK