Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z siedzibą w Kolonii, została powołana w 2002 roku i zrzesza 32 państwa. Do jej głównych celów należy: zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej, zapewnienie najwyższego poziomu ochrony środowiska, ujednolicanie procesu regulacyjnego oraz certyfikacyjnego w Krajach Członkowskich, wspieranie jednolitego rynku lotniczego i stworzenie warunków do równego traktowania w jego ramach, a także współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami lotniczymi i prawodawcami.

Do zakresu zadań Agencji należy:

  • Proponowanie projektów przepisów wykonawczych we wszystkich dziedzinach związanych z misją EASA;
  • Certyfikacja i zatwierdzanie produktów i organizacji w dziedzinach, w których EASA ma wyłączne kompetencje (np. zdatność do lotu);
  • Zapewnienie nadzoru i wsparcia państwom członkowskim w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje (np. operacje lotnicze, zarządzanie ruchem lotniczym);
  • Promowanie stosowania europejskich i światowych standardów;
  • Współpraca z podmiotami międzynarodowymi w celu osiągnięcia globalnego poziomu bezpieczeństwa obywateli UE na całym świecie.

Podstawa prawna funkcjonowania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.

Zadania ULC w EASA

Prezes ULC jest Przedstawicielem Polski w EASA i jest członkiem Zarządu EASA (EASA Management Board). Zarząd EASA skupia przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd odpowiada za określanie priorytetów Agencji, ustanawianie budżetu i monitorowanie działalności Agencji.

Komitet EASA

Komitet EASA, działający w ramach struktur Komisji Europejskiej, ustanowiony został artykułem 65 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE. 
Spotkania Komitetu EASA odbywają się trzy razy w roku. Przedmiotem jego prac są projekty aktów wykonawczych do rozporządzenia 216/2008 (rozporządzeń oraz decyzji). Prace komitetu odbywają się w ramach tzw. procedury komitetowej. Państwa członkowskie głosują nad przedłożonymi przez EASA rozwiązaniami. Przedstawicielem Polski w Komitecie EASA jest członek kierownictwa ULC.

Rejestr działań PRAWOTWÓRCZYCH EASA

http://easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK