Koncesja na wykonywanie przewozu lotniczego

Podstawa prawna

Ogólne warunki
Wniosek
Wykaz dokumentów do wniosku
Opłata lotnicza
KontaktPodstawa prawna

·     

Ogólne warunki

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, tj. w zakresie wykonywania lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu.
Z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

•    przewozu lotniczego realizowanego wyłącznie przy użyciu statków powietrznych bezsilnikowych lub statków powietrznych ultralekkich (o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg),
•    lotów lokalnych (lotów nieobejmujących przewozu pasażerów, ładunku lub poczty między różnymi lotniskami lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania).

Koncesja udzielana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przewozów lotniczych (za wyjątkiem dwóch ww. kategorii lotów wyłączonych z obowiązku uzyskania koncesji) składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o udzielenie koncesji.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1008/2008, główne miejsce działalności przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego musi znajdować się w tym państwie członkowskim UE, którego organ wydaje koncesję, a wykonywanie przewozów lotniczych oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, powinno stanowić jego podstawową działalność gospodarczą.

UWAGA!

Mając na uwadze, że:
•    w polskim obszarze prawnym funkcjonują trzy kategorie podmiotów prawnych: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
•    spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną będące spółkami osobowymi, należy kwalifikować jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (ustawodawca wyposaża spółki te w zdolność prawną, nie nadaje natomiast statusu osoby prawnej);
•    definicja legalna przedsiębiorstwa, któremu może być przyznana koncesja – zawarta w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 1008/2008 – wskazuje, iż koncesja może być przyznana każdej osobie fizycznej lub prawnej nastawionej lub nienastawionej na osiągnięcie zysku, lub oficjalnemu organowi posiadającemu osobowość prawną lub jej nieposiadającemu; w katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania koncesji nie znalazły się więc „jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”, do których należy zakwalifikować spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną;
•    definicja legalna przewoźnika lotniczego – zawarta w art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1008/2008 – wskazuje, iż przewoźnikiem lotniczym może być przedsiębiorstwo posiadające ważną koncesję lub równoważny dokument;
należy stwierdzić, iż przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej nie jest uprawniony do uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

Wniosek

W celu złożenia wniosku o udzielenie koncesji należy wypełnić formularz informacji określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia MIR.
docRozorzadzenie-MIR-05082015wspr-zal-1.doc81.5 KB

Wniosek (formularz) należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć wszystkie informacje i dokumenty określone poniżej.

 

Wykaz dokumentów w postępowaniu o przyznanie koncesji

I. Do wniosku o wydanie koncesji na wykonywanie regularnych/nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej oraz liczby miejsc pasażerskich, przedsiębiorca powinien dołączyć następujące informacje i dokumenty:
1. dokumenty określające status prawny wnioskodawcy:
•    w przypadku osób prawnych:
o    akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku spółki akcyjnej statut i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – umowę spółki, przy czym statut oraz umowa spółki powinny uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w tych dokumentach,
o    aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo informacje odpowiadające aktualnym danym zawartym w takim wypisie,
•    w przypadku osób fizycznych – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem innego numeru identyfikującego tę osobę;

2. dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem, lub który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi, o której mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008;

3. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osób prawnych albo przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w przypadku osób fizycznych:

•    posiadających obywatelstwo polskie:
o    oświadczenie, że nie ogłoszono wobec nich upadłości, o której mowa w części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
o    zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że wobec danej osoby nie orzeczono zakazów, o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
o    informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo skarbowe, umyślne przestępstwo wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz umyślne przestępstwo wskazane w ustawie Prawo lotnicze,
•    nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokumenty wskazane wyżej dla osób posiadających obywatelstwo polskie albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo stałego zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów – oświadczenie pod przysięgą lub w przypadku państw, w których nie istnieje forma oświadczenia pod przysięgą – uroczyste oświadczenie złożone przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, w stosownych przypadkach, przed notariuszem lub uprawnionym organem zawodowym państwa członkowskiego, z którego osoba ta pochodzi lub w którym ma ona swoje stałe miejsce pobytu. Taki organ, notariusz lub uprawniony organ zawodowy wydają certyfikat potwierdzający autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub w drodze uroczystego oświadczenia;

4. kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008;
5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;
6. dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze;
7. plan gospodarczy**;
8. dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:

•    najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
•    przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat na kolejne trzy lata,
•    podstawa przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich pozycji jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. (na kolejne 3 lata),
•    prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów (na kolejne 3 lata),
•    szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od złożenia wniosku do rozpoczęcia działalności objętej wnioskiem oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się sfinansować te koszty,
•    szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania (dla kolejnych 3 lat),
•    informacje dotyczące powiązań przedsiębiorcy z innymi przedsiębiorcami – w przypadku gdy przedsiębiorca jest częścią grupy przedsiębiorstw,
•    przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w okresie pierwszych trzech lat prowadzenia operacji,
•    szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy;
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w sytuacjach przewidzianych przez ustawę o opłacie skarbowej; w szczególności w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez uprawniony organ - upoważniające do odbioru dokumentów).

**

Plan gospodarczy powinien obejmować okres przynajmniej pierwszych 3 lat prowadzenia operacji. Powinien on zawierać szczegółowy opis planowanej działalności handlowej przewoźnika lotniczego w danym okresie, uwzględniający spodziewany rozwój rynku i planowane inwestycje, w tym skutki finansowe i gospodarcze tej działalności.
Plan gospodarczy powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
•    oznaczenie przedsiębiorcy,
•    rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,
•    datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego,
•    krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem i pozycji przedsiębiorcy na tym rynku,
•    szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym określenie rodzaju, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie wykorzystywanych statków powietrznych,
•    założenia dla prognoz finansowych,
•    prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008,
•    opis inwestycji planowanych przez przedsiębiorcę,
•    opis powiązań finansowych przedsiębiorcy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa powiązane.
Plan gospodarczy musi wykazywać, że przedsiębiorca:
a) może w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia operacji; oraz
b) może pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi operacjami zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych przychodów z prowadzonych przez niego operacji.
Powyższe dokumenty dołączane do wniosku powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji.
Ponadto, dokumenty wskazane w pkt 3 powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie ww. dokumentów, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z zastrzeżeniem kopii dokumentu potwierdzającego objęcie przedsiębiorcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia w postępowaniu o udzielenie albo zmianę koncesji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowo Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów.
Ponadto najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie koncesji wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikatu AOC będącego decyzją ostateczną.

 

II. Do wniosku o wydanie koncesji na wykonywanie regularnych/nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 000kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich, przedsiębiorca powinien dołączyć następujące informacje i dokumenty:
1. dokumenty określające status prawny wnioskodawcy:


•    w przypadku osób prawnych:
o    akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku spółki akcyjnej statut i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – umowę spółki, przy czym statut oraz umowa spółki powinny uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w tych dokumentach,
o    aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo informacje odpowiadające aktualnym danym zawartym w takim wypisie,
•    w przypadku osób fizycznych – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem innego numeru identyfikującego tę osobę;
2. dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem, lub który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi, o której mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008;
3. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osób prawnych albo przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w przypadku osób fizycznych:
•    posiadających obywatelstwo polskie:
o    oświadczenie, że nie ogłoszono wobec nich upadłości, o której mowa w części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
o    zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że wobec danej osoby nie orzeczono zakazów, o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
o    informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo skarbowe, umyślne przestępstwo wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz umyślne przestępstwo wskazane w ustawie Prawo lotnicze,
•    nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokumenty wskazane wyżej dla osób posiadających obywatelstwo polskie albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo stałego zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów – oświadczenie pod przysięgą lub w przypadku państw, w których nie istnieje forma oświadczenia pod przysięgą – uroczyste oświadczenie złożone przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, w stosownych przypadkach, przed notariuszem lub uprawnionym organem zawodowym państwa członkowskiego, z którego osoba ta pochodzi lub w którym ma ona swoje stałe miejsce pobytu. Taki organ, notariusz lub uprawniony organ zawodowy wydają certyfikat potwierdzający autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub w drodze uroczystego oświadczenia;


4. kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008;
5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;
6. dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze;
7. dokumenty finansowe:
•    aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu – inny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę kapitału netto*** w wysokości co najmniej 100 000 EUR;
•    jeżeli kapitał netto ma wartość niższą - dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:
o    najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
o    przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat na kolejne trzy lata,
o    podstawa przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich pozycji jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. (na kolejne 3 lata),
o    prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów (na kolejne 3 lata),
o    szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od złożenia wniosku do rozpoczęcia działalności objętej wnioskiem oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się sfinansować te koszty,
o    szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania (dla kolejnych 3 lat),
o    informacje dotyczące powiązań przedsiębiorcy z innymi przedsiębiorcami – w przypadku gdy przedsiębiorca jest częścią grupy przedsiębiorstw,
o    przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w okresie pierwszych trzech lat prowadzenia operacji,
o    szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy;
8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w sytuacjach przewidzianych przez ustawę o opłacie skarbowej; w szczególności w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez uprawniony organ - upoważniające do odbioru dokumentów).
***
Kapitał netto (*z zastrzeżeniem informacji poniżej) to suma kapitału podstawowego, kapitału z aktualizacji wyceny, kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych pomniejszona o należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały własne oraz uwzględniająca zachowany wynik lat ubiegłych (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna) oraz wynik roku bieżącego (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna), a także odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Tym samym kapitał netto jest utożsamiany z kapitałem własny podmiotu.
*Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie zasady prezentacji udziałów i akcji własnych oraz należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy. Tym samym przy wyliczeniu wskaźnika „kapitał netto” należy mieć na uwadze ww. zmianę przepisów prawa. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe podmiotu będzie sporządzone z uwzględnieniem ww. nowelizacji, definicja kapitału netto jako utożsamianego z kapitałem własnym będzie następująca:


Kapitał netto to suma kapitału podstawowego, kapitału z aktualizacji wyceny, kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych  uwzględniająca zachowany wynik lat ubiegłych (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna) oraz wynik roku bieżącego (zysk wartość dodatnia, strata wartość ujemna), a także odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Jednocześnie informujemy, że powyższe wytyczne w zakresie rozumienia terminu "kapitał netto" stanowią pogląd Urzędu na treść obowiązującego prawa i należy je traktować jako dobre praktyki.  Wytyczne te nie wiążą Prezesa Urzędu w postępowaniach administracyjnych oraz ewentualnych postępowaniach sądowych.
Powyższe dokumenty dołączane do wniosku powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku.
Ponadto, dokumenty wskazane w pkt 3 powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie ww. dokumentów, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z zastrzeżeniem kopii dokumentu potwierdzającego objęcie przedsiębiorcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia w postępowaniu o udzielenie albo zmianę koncesji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Dodatkowo Prezes Urzędu może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów.
Ponadto najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie koncesji wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikatu AOC będącego decyzją ostateczną.
 
Opłata lotnicza


Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie danej czynności urzędowej. W związku z powyższym, wraz z złożeniem wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji niezbędne jest uiszczenie opłaty lotniczej w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6 do ustawy Prawo lotnicze. Opłaty lotnicze w zakresie koncesji kształtują się następująco:
W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:
 W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:    

 W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:  
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich  6.000
2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20  4.000
3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich  5.000
4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbę miejsc pasażerskich poniżej 20  2.000
5) zmiana koncesji 10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4


W tytule opłaty prosimy o wskazanie na Tabelę 1, Część 1 i krótki opis słowny informujący, jakiej czynności organu dotyczy opłata.

 

Procedura


• Przyznanie koncesji
Jak wskazano powyżej, czynności w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego podejmowane są na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami i dokumentami (wykaz dokumentów patrz wyżej: Wykaz dokumentów w postępowaniu o przyznanie koncesji) należy dostarczyć do siedziby Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dokumentację można złożyć: - osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lub - listownie – na adres:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.  


Bieg terminów wyznaczonych prawem na rozpatrzenie wniosku o wydanie koncesji liczony jest od dnia doręczenia wniosku o wydanie koncesji. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia 1008/2008 decyzje w sprawie złożonego wniosku podejmowane są  jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy po przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dowody. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej dokumentacji o charakterze formalnym wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do usunięcia tych braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (zgodnie a art. 64 § 2 KPA). W przypadku gdy w ramach weryfikacji materialnej dokumentów wystąpią wątpliwości bądź konieczność uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów (zgodnie z art. 50 KPA).


Koncesja wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów przepisów prawa.
W koncesji określa się:
1) firmę koncesjonariusza i jego siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
2) zakres działalności gospodarczej objętej koncesją;
3) rodzaj przewozu lotniczego (pasażerowie, towar, poczta), typ przewozu lotniczego (regularny lub nieregularny) i rodzaj statków powietrznych.
Niespełnienie wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania koncesji skutkować będzie wydaniem decyzji w sprawie odmowy wydania koncesji. Od decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odwołanie nie przysługuje, jednak strona może zwrócić się do Prezesa Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Zawieszenie i cofnięcie koncesji


Koncesja jest ważna tak długo jak długo przewoźnik spełnia wymogi do jej utrzymania. W przypadku, w którym zachodzi podejrzenie że przewoźnik nie spełnia wymogów do utrzymania ważności koncesji, podjęte będą czynności mające na celu zweryfikowanie tego podejrzenia. Jeżeli dokonana analiza potwierdza, że przewoźnik nie spełnia któregoś z warunków do utrzymania koncesji, to wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia lub w stosownych wypadkach zawieszenia posiadanej przez tego przewoźnika koncesji. Ewentualne zawieszenie lub cofnięcie posiadanej koncesji dokonywane jest w ramach trybu przewidzianego w KPA. W przypadku wystąpienia przesłanki inicjującej omawiane postępowanie przewoźnik zawiadamiany jest pisemnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia lub cofnięcia posiadanej koncesji. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie przewoźnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony, jak również wyznaczony zostanie termin na złożenie dodatkowych wyjaśnień, wniosków oraz wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego, a także zgłoszonych żądań. W przypadku, gdy przeprowadzone postepowanie potwierdzi, że wymogi do uzyskania koncesji nie są spełnione, zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie zawieszenia lub cofnięcia koncesji.

Oprócz generalnej przesłanki niedopełnienia wymogów do utrzymania ważności koncesji w obowiązujących przepisach przewidziano zawieszenie lub cofnięcie koncesji w innych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
• niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie przewoźnika ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 171a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze),
• nieprzedłożenia na żądanie Prezesa Urzędu dokumentów, informacji lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków wymaganych do uzyskania koncesji w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 171ba ust. 1 ustawy Prawo lotnicze)
• zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) (zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1008/2008);
• świadomego lub z powodu zaniedbania dostarczenia Prezesowi Urzędu informacji, których istotne szczegóły są niezgodne z prawdą (zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1008/2008),
• istotnych wątpliwości co do spełniania przez przewoźnika warunków finansowych rozdziału II rozporządzenia 1008/2008 (zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008),

Podobnie jak w przypadku decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia koncesji, od decyzji w sprawie cofnięcia lub zawieszenia koncesji odwołanie nie przysługuje, jednak strona może zwrócić się do Prezesa Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kontakt
Komórka prowadząca:
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1)
tel. +48 22 520 72 50/51
fax: +48 22 520 73 49
ler@ulc.gov.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK