Uznawanie obcego certyfikatu

Procedura uznania zagranicznego certyfikatu lub dokumentu równoważnego nie dotyczy certyfikatów AOC wydanych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.


W przypadku państw unijnych w których obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1 z późń. zm.) (w zakresie SPO): operator unijny prowadzący operacje specjalistyczne  (inne niż transgraniczne zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka), po zgłoszeniu działalności w swoim państwie (ORO.DEC.100 i ORO.SPO.110) może prowadzić usługi również na terenie Polski.

W przypadku transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, niezbędne jest uprzednie zawarcie porozumienia między Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Władzą Lotniczą państwa operatora (ARO.OPS.150 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 965/2012). W momencie otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na ww. operacje - właściwy organ dla operatora weryfikuje dokumentację operatora dotyczącą oceny ryzyka oraz jego standardowe procedury operacyjne (SOP) w porozumieniu z właściwym organem dla miejsca, w którym planuje się przeprowadzenie operacji. Jeśli oba organy stwierdzą, że ocena ryzyka i SOP są zgodne z wymaganiami, właściwy organ dla operatora wydaje zezwolenie.

W przypadku państw unijnych, w których obowiązuje tzw. opt-out (odstępstwo) od przepisów rozporządzenia (UE) nr 965/2012, oraz z w przypadku operatorów z państw trzecich: obowiązuje dotychczasowy stan prawny tj. uznanie zagranicznego certyfikatu lub dokumentu równoważnego na podstawie art. 162a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.).

W przypadku operatorów z państw trzecich i operatorów unijnych wykonujących działalność z użyciem statków powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U.UE.L.2008.79.1 z późń. zm.): obowiązuje dotychczasowy stan prawny tj. uznanie zagranicznego certyfikatu lub dokumentu równoważnego na podstawie art. 162a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego lub dokumentu równoważnego wydanego przez upoważnioną władzę innego państwa (zwanego dalej zagranicznym certyfikatem) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400) wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Certyfikat zagraniczny podlega uznaniu w całości wraz ze wszystkimi wpisanymi do niego uprawnieniami, zezwoleniami i ograniczeniami.

Proces uznania zagranicznego certyfikatu lub dokumentu równoważnego następuje po złożeniu przez posiadacza zagranicznego certyfikatu wniosku ULC-UCZ 01 docplik do pobrania89.5 KB wraz załącznikami wymienionymi na druku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

W przypadku uznania zagranicznego certyfikatu wysokość opłaty lotniczej jest uzależniona od ilości zatrudnionych osób w firmie składającej wniosek i ustalana jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z 2018 r., poz. 193), oraz w przypadku gdy firma zatrudnia: do 10 osób w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo dla każdego zatrudnionego opłata wynosi 535 zł, od 10 do 100 osób w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo dla każdego zatrudnionego – 1 603 zł, powyżej 100 osób w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo dla każdego zatrudnionego - 4 805 zł. (tab. 1, cz. III pkt. 3.7 ppkt. 1).

Stosownie do ww. Obwieszczenia opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej wynosi 4 270 zł. (tab. 3, cz. III, pkt 2).Wniosek należy przesłać:

  • na adres Urzędu tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, lub
  • na adres e-mail - upo@ulc.gov.pl.

UWAGA: aby wysyłać korespondencję na adres upo@ulc.gov.pl, należy:
1) uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal;
2) dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005r.
Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego, lub przez osobę, która nie dokonała uprzedniej rejestracji na stronie epuap, są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK