I. Umowy leasingu zawierane pomiędzy operatorami wykonującymi operacje specjalistyczne lub operacje specjalistycznewysokiego ryzyka:

Podstawę prawną dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego z załogą lub statku powietrznego zarejestrowanego w państwie trzecim bez załogi, dla operacji specjalistycznych i operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, stanowią przepisy ARO.OPS.155 i ORO.SPO.100 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1).

Obowiązkiem uzyskania przez firmę polską wykonującą operacje specjalistyczne i operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka uprzedniego zezwolenia Prezesa objęte są następujące przypadki:
1) każde wzięcie statku powietrznego w leasing z załogą od operatora z państwa trzeciego;
2) każde wzięcie w leasing statku powietrznego bez załogi zarejestrowanego w państwie trzecim.

Nie podlegają zatwierdzeniu umowy leasingu zawierane pomiędzy firmami unijnymi na statki powietrzne zarejestrowane w UE.

II. Umowy leasingu zawierane pomiędzy operatorami wykonującymi operacje przewozu pasażerów lub ładunków:

Podstawę prawną dla zatwierdzenia lub notyfikacji umowy wynajmu statku powietrznego od lub do operatora z państwa UE lub państwa trzeciego, dla operacji przewozu pasażerów lub towarów, stanowią przepisy ORO.AOC.110 i ARO.OPS.110 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.

Obowiązkiem uzyskania przez Przewoźnika polskiego uprzedniego zezwolenia Prezesa objęte są następujące przypadki:
1) każde wzięcie (bez względu na formę) przez Przewoźnika polskiego w leasing statku powietrznego od innego Przewoźnika (wet lease in, dry lease in);
2) oddanie w leasing polskiego statku powietrznego bez załogi (dry lease-out).

Przewoźnik polski oddający w leasing swój statek powietrzny wraz z załogą innemu Przewoźnikowi (wet lease-out) jest obowiązany do uprzedniego zawiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie. Przewoźnik polski pozostaje operatorem tego statku powietrznego i wszelkie operacje muszą być zgodne z jego AOC.

III. Wnioski:

W celu ujednolicenia zasad przeprowadzenia oceny zatwierdzenia umowy leasingu opracowane zostały wnioski/druki:

  • druk nr ULC-LEASE-01 – dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od / do operatora wykonującego przewóz pasażerów/towarów; 
  • druk nr ULC-LEASE-02 – dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora wykonującego operacje specjalistyczne / operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka;
  • druk nr AN-lease-01 – druk dla analizy porównawczej przepisów dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego wykonującego przewóz pasażerów/towarów
  • druk nr AN-lease-02 – druk dla analizy przepisów dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego wykonującego operacje specjalistyczne / operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka.

Aby umożliwić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego rzetelną ocenę leasingodawcy oraz statków powietrznych objętych umową, operator polski składa ww. wniosek (zgodnie z zakresem wykonywanej działalnościwykonywaną działalnością) wraz z załącznikami wymienionymi w Częściach informacyjnych druków.

Wniosek należy przesłać:

  • na adres Urzędu tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, lub
  • na adres e-mail - upo@ulc.gov.pl.

UWAGA: aby wysyłać korespondencję na adres upo@ulc.gov.pl, należy:

  • uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal;
  • dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005 r. (Dz. U. z 2017 r., poz 570).

Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego, lub przez osobę, która nie dokonała uprzedniej rejestracji na stronie epuap, są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.

IV. Opłata lotnicza:

W przypadku wydawania zezwoleń na zawarcie umów leasingu wysokość opłaty lotniczej ustalana jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z 2018 r., poz. 193) i wynosi 1 068 zł. (tab. 1, cz. III pkt. 3.13 ppkt. 7).”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK